1. بررسي ومطالعه در امور توليد و ارایه پيشنهادات لازم در جهت رفع مشكلات و بهبود وضعيت اقتصادي در استان بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.
 2. انجام هماهنگي هاي لازم بمنظور تشكيل و مديريت بازارچه هاي مرزي در استان براساس ضوابط و مقررات مربوطه ونظارت و ارزيابي عملكرد آنها با همكاري سايرواحدهاو دستگاه هاي ذيربط بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.
 3. پيگيري مسایل و مشكلات اقتصادي مرتبط با بازارچه هاي مرزي و تعاوني هاي مرزنشين.
 4. نظارت و پيگيري امور مربوط به گندم، آرد و نان و هماهنگي جهت ابلاغ دستورات و اجرايي شدن تصميمات ملي در حوزه مذكور.
 5. ساماندهي و هماهنگي دستگاه هاي اجرایی ذيربط جهت اجراي مصوبات ستاد هدفمندي يارانه ها.
 6. ارزيابي وضعيت پيشرفت پروژه هاي مهم اقتصادي بخش خصوصی در استان و پيگيري لازم براي رفع مشكلات و موانع احتمالي آنان.
 7. هماهنگي و نظارت برفرآيند تهيه و توزيع كالا و مايحتاج عمومي و رسيدگي به امور مرتبط به تنظيم بازار کلا و خدمات استان.
 8. انجام هماهنگي لازم درخصوص پيگيري مشكلات بخش صنعت و معدن استان،شهرك‌هاي صنعتي و خوشه هاي صنعتي و ارایه پيشنهادات در راستاي رفع مشكلات به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان.
 9. اعمال كنترل لازم و بررسي مسایل و مشكلات مرتبط با زنجيره هاي تامين و توزيع كالا و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي.
 10. ارایه نظرات و پيشنهادات جهت بهبود وضعيت و پيشرفت فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري، مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي و سایر دستگاه‌های اقتصادی مرتبط بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.
 11. هماهنگی و بررسي عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و بيمه هاي دولتي داراي مجوز.
 12. پيگيري مسایل مربوط به ارتقاء سطح معيشت مرزنشينان با همكاري ساير واحدها و دستگاه هاي ذيربط استان.
 13. .هماهنگي و همكاري با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرایي دربخشهاي مختلف اقتصادي (صنعت و معدن، كشاورزي،خدماتي و منابع طبيعي استان).
 14. هدايت و راهبري امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان، از جمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات در كميسيون ها، شوراها و ستادها و كميته هاي ذيربط جهت همكاري و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و ارایه تحليل هاي لازم به مسئولين ذيربط.
 15. شركت در جلسات مربوط به امور اقتصادي و توسعه منطقه اي (كميسيون ها، شوراها، ستادها، كارگروه‌ها و كميته ها و زير مجموعه هاي آنان).
 16. نظارت و هماهنگی فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي مسئول در امر صادرات بمنظور تحقق اهداف و تكاليف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور، سند توسعه استان و ساير سياست هاي كلان اقتصادي.
 17. ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مسئول در امر صادرات بمنظور فراهم نمودن تسهيلات لازم براي توسعه صادرات خدمات بويژه خدمات فني و مهندسي وترانزيت كالا از استان.
 18. هماهنگی به منظورتدوين و اجراي برنامه هاي حمايتي، هدايتي، فني و زير بنايي بخش صادرات استان در راستای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.
 19. پيگيري برنامه هاي مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سياست هاي ابلاغي.
 20. شناسايي و پيگيري مشكلات واحدهاي توليدي – صنعتي.
 21. پيگيري و نظارت برنامه ي راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در مبادلات مرزي(مناطق آزاد و ويژه، بازارچه هاي مرزي،اسكله هاي خاص)